Kako pridobim vdovsko pokojnino in varstveni dodatek?

Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova ali vdovec umrlega zavarovanca oziroma uživalca pravic:

-       če je do njegove smrti dopolnil(a) starost 58 let;

-       če je bil(a) do njegove smrti popolnoma nezmožen(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po njegovi smrti;

-       če ji(mu) je po njegovi smrti ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem, vdova oziroma vdovec pa ima do njih dolžnost preživljanja.

Povezava dostopna na: https://zakonodaja.com/zakon/zpiz-2/53-clen-pogoji-za-pridobitev-pravice-do-vdovske-pokojnine   (07.03.2020)

 

Če niste živeli v zakonski zvezi ali je ta prenehala, lahko pridobite vdovsko pokojnino, če:

 • imate kot razvezani zakonec po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do preživnine in ste jo uživali do smrti razvezanega zakonca;
 • če ima pravico do vdovske pokojnine tudi zakonec iz kasnejše zakonske zveze ali zunajzakonski partner, ste kot razvezani zakonec upravičeni do vdovske pokojnine kot souživalec,
 • če ste zadnja tri leta pred smrtjo živeli z umrlim v življenjski skupnosti, ki je po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali pa ste v takšni skupnosti živeli z umrlim zadnje leto pred njegovo smrtjo in z njim kadarkoli imeli skupnega otroka,
 • če ste bili z umrlim v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi.

 

Kakšni so splošni pogoji za vdovsko pokojnino na strani umrlega?

Če umrli še ni bil uživalec pravic iz obveznega zavarovanja, je moral do dneva smrti izpolniti pogoje za predčasno, starostno oziroma invalidsko pokojnino - njegova smrt se šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti.

Če je bil umrli uživalec pravic, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival:

 •   predčasno, starostno ali invalidsko pokojnino iz obveznega zavarovanja ali
 •   pravice na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja.

Če je zavarovanec oziroma uživalec pravic umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil.

 

Kako se določi osnova za odmero vdovske pokojnine?

Če je bil umrli zavarovanec uživalec delne pokojnine ali uživalec pravic na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja, se vdovska pokojnina odmeri od invalidske pokojnine, do katere bi bil upravičen umrli, glede na vzrok smrti (poškodba pri delu ali poklicna bolezen oziroma bolezen ali poškodba zunaj dela).

Pokojnina, ki je osnova za odmero vdovske pokojnine, se odmeri najmanj v višini 34 odstotkov pokojninske osnove.

Če je osnova za odmero vdovske pokojnine invalidska pokojnina, se za odmero upoštevata najnižja in najvišja pokojninska osnova.

Če je bil umrli uživalec pokojnine, se vdovska pokojnina odmeri od pokojnine, do katere je bil upravičen ob smrti.

Če je umrli užival pokojnino ali sorazmerni del pokojnine po mednarodnih pogodbah, se vdovska pokojnina odmeri od te.

Izjemi:

Če je umrli užival starostno ali invalidsko pokojnino v višini zagotovljene pokojnine ali ustreznega sorazmernega dela te pokojnine, je osnova za odmero vdovske pokojnine znesek pokojnine, ki bi se mu izplačevala, če ne bi bil upravičen do zagotovljene pokojnine.

Če je bil umrli uživalec ugodnejše zajamčene pokojnine, ne pa preračunane pokojnine v skladu s sporazumi o socialnem zavarovanju, sklenjenimi z republikami nekdanje SFRJ, je osnova za odmero vdovske pokojnine preračunani znesek pokojnine, ne pa znesek zajamčene pokojnine, ki se mu je izplačeval.

 

Kako se odmeri vdovska pokojnina?

V primeru, da je do vdovske pokojnine upravičena le vdova ali vdovec, se vdovska pokojnina odmeri v višini 70 odstotkov osnove za njeno odmero.  Več podrobnosti najdete na: https://www.zpiz.si/cms/content2019/odmera-vdovske-pokojnine.

 

Kakšni so pogoji za pridobitev vdovske pokojnine po ZPIZ-1?

Splošni pogoji na strani umrlega zavarovanca so bili milejši kot po ZPIZ-2, uporabijo pa se v primeru smrti zavarovanca ali uživalca pravic do 31. decembra 2012. Poleg pogojev, ki jih je povzel ZPIZ-2, je bil v ZPIZ-1 določen še pogoj, po katerem zadošča, da je umrli zavarovanec dopolnil najmanj 5 let zavarovalne dobe ali najmanj 10 let pokojninske dobe.

 

Ali mi pripada del vdovske pokojnine in od kdaj?

Če imate poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, lahko uživate pokojnino po lastni izbiri.

Taki vdovi ali vdovcu pa se lahko, če je to ugodneje, poleg predčasne, starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi 15 odstotkov vdovske pokojnine.

 

Ali obstajajo omejitve pri izplačilu dela vdovske pokojnine?

Višina dela vdovske pokojnine ne sme presegati 11,7 odstotka najnižje pokojninske osnove. Poleg te omejitve je omejena tudi višina skupnega izplačila lastne in dela vdovske pokojnine. Skupni znesek ne sme presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe. Če lastna pokojnina presega prej navedeno zgornjo mejo skupnega zneska lastne in dela vdovske pokojnine, upravičencu dela vdovske pokojnine ni mogoče izplačevati.

 

Ali lahko s sklenitvijo zakonske zveze izgubim pravico do vdovske pokojnine?

V primeru sklenitve nove zakonske zveze izgubite pravico do vdovske pokojnine ali do dela vdovske pokojnine, če ste zakonsko zvezo sklenili pred dopolnjenim 60. letom starosti. Pravico izgubite tudi, če pred dopolnjenim 60. letom starosti vstopite v življenjsko skupnost, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

Če ste pravico do vdovske pokojnine izgubili zaradi sklenitve nove zakonske zveze in niste pridobili pravice do vdovske pokojnine po drugem zakoncu, znova oživi izgubljena pravica po prejšnjem zakoncu oziroma z njim izenačeni osebi, če:

 • imate po prenehanju nove zakonske zveze še otroka ali več otrok iz prve zakonske zveze, ki imajo pravico do družinske pokojnine in ste jih dolžni preživljati, ali
 • ste dopolnili starost, ki je pogoj za pridobitev pravice do vdovske pokojnine.

 

Ali lahko pridobim vdovsko pokojnino tudi pri nižji starosti, kot je določena za leto 2019?

Pogoji na strani vdove oziroma vdovca se presojajo praviloma na dan smrti zavarovanca ali uživalca pravic, razen ko gre za pridobitev vdovske pokojnine ob otrocih, do katerih obstaja dolžnost preživljanja.

Zaradi prehodnega obdobja postopnega dviga starosti za vdovsko pokojnino od 53 let na 58 let oziroma čakalne dobe od 48 let na 53 let (po šest mesecev vsako leto od leta 2013 do leta 2022), so za vsako navedeno leto, glede na datum smrti, drugačne zahtevane starosti za pridobitev vdovske pokojnine.

Primer 1: Vdova oziroma vdovec je ob smrti zakonca v letu 2014 dopolnil 49 let. V letu 2019 mu bo prenehalo obvezno zavarovanje, ali ima pogoje za vdovsko pokojnino?

V letu 2014 je čakalna doba določena pri starosti 49 let (postopen dvig čakalne starosti po šest mesecev vsako leto od starosti 48  in šest mesecev, ki je določena za leto 2013), zato lahko uveljavi vdovsko pokojnino z dopolnitvijo starosti 54 let (postopen dvig starosti za uveljavitev vdovske pokojnine po šest mesecev vsako leto od starosti 53 let  in šest mesecev, ki je določena za leto 2013), pod pogojem, da mu preneha obvezno zavarovanja.

Primer 2: Vdova oziroma vdovec je bila ob smrti zakonca 30. julija 2013 zaposlena in stara 47 let. Ima dva otroka, ki se šolata in uživata družinsko pokojnino. Kdaj izpolni pogoje za vdovsko pokojnino?

V letu 2013 je bila določena čakalna doba za vdovsko pokojnino 48 let in šest mesecev, starost za pridobitev vdovske pokojnine pa  53 let in šest mesecev. Ker otroka uživata družinsko pokojnino, bo vdova v letu 2016 nastopila čakalno dobo z dopolnitvijo starosti 50 let  (postopen dvig čakalne starosti po šest mesecev vsako leto od starosti 48  in šest mesecev, ki je določena za leto 2013). Vdovsko pokojnino bo lahko uveljavila z dopolnitvijo starosti 55 let (postopen dvig  starosti za uveljavitev vdovske pokojnine po šest mesecev vsako leto od starosti 53 let in šest mesecev, ki je določena za leto 2013), pod pogojem prenehanja obveznega zavarovanja, četudi otroka po nastopu čakalne dobe ne bosta več uživalca družinske pokojnine.

 

Kaj moram storiti ob uveljavljanju pravice do vdovske pokojnine?

Za uveljavitev vdovske pokojnine mora biti v primeru, ko je vdova oziroma vdovec še vključen v obvezno zavarovanje, poleg pogojev na strani umrlega in pogojev na strani vdove ali vdovca izpolnjen tudi pogoj prenehanja obveznega zavarovanja, enako kot pri uveljavljanju starostne oziroma predčasne pokojnine.

Z dnem upokojitve vas vključimo tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS.

 

Kje vložiti vlogo?

Zahtevo za priznanje pravice vdovske pokojnine vložite pri zavodu:

 • elektronsko prek sistema Moj eZPIZ, s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
 • osebno na najbližji območni enoti zavoda ali
 • po pošti (obrazec).

Na podlagi vložene zahteve za priznanje pravice do vdovske pokojnine se pri zavodu začne postopek za izdajo odločbe o priznanju pravice do vdovske pokojnine.

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z vdovsko pokojnino se lahko obrnete na strokovne delavce zavoda:

 • osebno na najbližji območni enoti v času uradnih ur,
 • po telefonu ali e-pošti (telefon 01 4745 100; e-naslov: informacije@zpiz.si)

Po telefonu Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v poslovnem času:

Ponedeljek, torek in četrtek 8-15; sreda 8-17; petek 8-13

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur:

Ponedeljek in torek 8-12 in 13-15; sreda 8-12 in 13-17 ali petek 8-13.

Območna enota Ljubljana; Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana;

Telefon: 01 4745 100; e-naslov: oelj@zpiz.si

OBRAZEC - Zahteva za priznanje vdovske ali družinske pokojnine po upokojencu (Obr. ZPIZ 212-04/6) najdete na povezavi: https://www.zpiz.si/cms/userfiles/file/docs/212-04-06+popravek.pdf   

Besedilo povzeto po objavi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS na spletnih straneh in dostopno na: https://www.zpiz.si/cms/content2019/1270.

 

 

VARSTVENI DODATEK  

Z varstvenim dodatkom lahko krijete življenjske stroške, kot so vzdrževanje stanovanja ali nadomeščanje trajnih potrošnih dobrin (pohištvo, bela tehnika ipd.), ni pa namenjen zagotavljanju minimalnih življenjskih potreb.

Uveljavite ga pri centru za socialno delo v občini, kjer imate stalno prebivališče.

Varstveni dodatek lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji (RS) in ste:

 • državljan RS s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS, tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v RS ali oseba, ki lahko uveljavlja varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS,
 • izpolnjujete pa tudi naslednje pogoje:
  • ste trajno nezaposljivi, trajno nezmožni za delo, starejši od 63 (ženske) ali 65 let (moški) in niste delovno aktivni oziroma zaposleni ste upravičeni do denarne socialne pomoči ali vaš dohodek ali dohodek družine presega mejo za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa meje za varstveni dodatek.

 

Višina varstvenega dodatka

Če ste samski, izpolnjujete pogoje za pridobitev varstvenega dodatka in imate lastni mesečni dohodek, ki ni višji od neto 591,20 EUR, vam določimo varstveni dodatek v višini razlike med vašim dohodkom in 591,20 EUR.

Družine izpolnjujete pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, če višina minimalnega dohodka na družino ne presega cenzusa:

 • 899,40 EUR za dvočlansko družino, v kateri oba člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek, 714,81 EUR za dvočlansko družino, v kateri le en član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek.

Besedilo povzeto po objavi na spletnih straneh in dostopno na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/socialne-pomoci/varstveni-dodatek.html