Kako pridobim denarno pomoč?

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če:

 • nimate dovolj sredstev za preživetje,
 • nimate premoženja, ki bi vam omogočilo preživetja,
 • aktivno rešujete svojo socialno problematiko,
 • ste državljan Republike Slovenije in imate tu stalno prebivališče ali
 • ste tujec in imate dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in v Sloveniji prebivate.

KOLIKO?

Višina minimalnega dohodka posameznika oziroma posameznega družinskega člana se določi v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki v letu 2011 znaša 230,61 evrov. Če ste brez kakršnihkoli sredstev za preživetje, tako od 1. julija 2011 denarna socialna pomoč znaša:

 • za samsko osebo oziroma prvo odraslo osebo v družini: 1 osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma 230,61 evrov
 • za drugo odraslo osebo v družini : 0,7 osnovnega zneska minimalnega dohodka oziroma 161,42 evrov
 • za otroka , ki so ga starši dolžni preživljati: 0,3 osnovnega zneska minimalnega dohodka oziroma 69,18 evrov.

Višina minimalnega dohodka za enostarševsko družino se poveča za 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka oziroma 69,18 evrov.

 

Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa zakon. Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim članom, in dohodki vseh družinskih članov.
 

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ (v nadaljevanju: IDSP)

Se lahko dodeli le, če so podani utemeljeni razlogi. IDSP se lahko dodeli posamezniku oz. družini, ki se znajde v materialni ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem , na nastanek katerih posameznik oz. družina ne more oz. ni mogla vplivati!

T.i. "redna" denarna socialna pomoč (v nadaljevanju: DSP) je namenjena preživljanju, IDSP pa se lahko dodeli le v izrednih okoliščinah, v primeru, če je navkljub dodeljeni DSP ali dohodkom, ki presegajo minimalni dohodek - t.i. cenzus, preživetje posameznika ali družine ogroženo. V vlogi za dodelitev IDSP morate natančno navesti:
Namen - zakaj potrebujete pomoč; Razlog, zakaj tega ne morete kupiti ali plačati z DSP, plačo ali pokojnino; Dokazila (ki jih vlogi tudi predložite), s katerimi dokažete , da ste imeli oz. imate stroške, ki jih z dohodkom me morete poravnati - upoštevajo se le stroški, ki so namenjeni osnovnemu preživetju, oz. za stvari, ki so nujne za preživetje; Predvidena višina IDSP, ki bi zadoščala za pokritje izredne materialne ogroženosti - obvezno navedite znesek.

Poznamo dve kategoriji izredne denarne socialne pomoči:

 • za obdobje - dodeli se za materialno ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca
 • enkratna - podeli se v enkratnem znesku, ker gre za trenutno materialno ogroženost.

KAKO?

Denarna socialna pomoč je torej odvisna od vaših dohodkov in števila družinskih članov. Za družino se denarna pomoč določi tako, da se seštejejo zneski, ki pripadajo posameznim družinskim članom (pri enostarševski družini tudi povečanje). Od tega se seštejejo vaši dohodki, če jih imate.

KAJ ŠE?

Denarna socialna pomoč se poveča za DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO, če:

 • ste nezmožni za delo,
 • nujno potrebujete pomoč druge osebe,
 • tega dodatka ne prejemate po drugih predpisih.

KDAJ NE?

Denarna socialna pomoč se ne dodeli samski osebi oziroma družini, ki ima prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (trenutni znesek od 01.07.2008 je 13.302,00 EUR).

V to premoženje se ne šteje:

 • stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina živi in ki ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno stanovanje,
 • premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo pri ugotavljanju lastnega dohodka,
 • predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe razen gotovina iz 5. točke 79. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, 51/98, 72/98 - sklep US in 11/99 - odločba US) in
 • osebno vozilo v vrednosti do višine 35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka. (trenutni znesek od 01.07.2008 je 7.759,50 EUR)
 • v primeru, ko ima družina dve osebni vozili vredni manj kot 35 osnovnih minimalnih dohodkov, je potrebno vozilo manjše vrednosti upoštevati in denarno socialno pomoč zmanjšati na podlagi 31 .člena zakona o socialnem varstvu, razen v utemeljenih primerih (npr. ni javnega prevoznega sredstva, bolezen,itd.). Vzdrževanje osebnega vozila namreč predstavlja za upravičenca do denarne socialne pomoči visok strošek.

Prav tako denarne socialne pomoči ne morete dobiti, če ste brez sredstev za preživetje po svoji krivdi ali si ne prizadevate, da bi rešili svoj položaj (npr. ne iščete ali odklanjate zaposlitev oziroma vključitev v programe na zavodu za zaposlovanje, ne uveljavljate drugih pravic, ki bi jih lahko, kot so preživnine, državne pokojnine).

KJE ZAPROSITI?
Vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči in navodila za izpolnjevanje vloge dobite na centru za socialno delo Kamnik. Vlogo lahko dobite tudi na spletnih straneh:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (LINK: http://www.mddsz.gov.si/),

in spletna stran Centra za socialno delo Kamnik (v PDF obliki) http://www.csd-kamnik.si/vloga_zupjs_idsp_obr_8_43_cb.pdf
Izpolnjeno vlogo je potrebno vložiti na Center za socialno delo Kamnik. (Ljubljanska cesta , 1241 Kamnik, TEL: 01 830 32 80; FAX: 01 830 32 81 GSM: 031-327-283; GSM: 031-327-276 ; E-naslov: gpcsd.kamni@gov.si

Uradne ure:

PON: 8-12, 13-15
SRE: 8-12, 13-17
PET: 8-12

--------------------

Kontaktna oseba: Amir Salihović 01 / 830 32 84

Kako dolgo?

Denarno socialno pomoč prejmete za določen čas. V tem času morate biti aktivni in iskati zaposlitev. Če tega ne boste izpolnjevali, vam lahko center za socialno delo denarno socialno pomoč ukine. Drugače je urejeno za starejše nad 60 let in tiste, ki so trajno nezmožni za delo. Prvič se dodeli največ za tri mesece; ponovno se lahko dodeli največ za šest mesecev (odvisno od okoliščin; presodi jih strokovni delavec na centru za socialno delo); ko ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca (starost nad 60 let, bolezen ali invalidnost), se lahko dodeli največ za obdobje enega leta; upravičencu nad 60 let in tistemu, ki je trajno nezmožen za delo in je brez vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan in sposoben preživljati, in živi doma, se dodeli denarna socialna pomoč.