Kako napišem oporoko?

Oporoka je dokument, v katerem se navede komu se naj dodeli premoženje (kdo so dediči) in v kakšnih razmerjih. Določijo se lahko tudi obveznosti in dolžnosti dedičev ter posebne želje oporočitelja = tisti, ki zapušča svoje imetje (npr. kako želi biti pokopan).

Kaj je dobro vedeti in upoštevati pri sestavljanju oporoke?

(Zakon od dedovanju: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO317.html)

  • Oporoka pride v veljavo šele po smrti osebe, ki je oporoko napisala. Do tedaj pa lastnik s svojim premoženjem razpolaga po svoji volji.
  • Vsebino oporoke lahko napiše samo imetnik premoženja in je neveljavna, če se dokaže, da je bila napisana pod prisilo.
  • Oseba, ki napiše oporoko mora biti stara vsaj 15 let in mora biti razsodna, kar pomeni, da se mora razumeti smisel, vsebino in tudi posledice oporoke.
  • Dediči poleg premoženja dedujejo tudi oporočiteljeve dolgove, vendar le v vrednosti premoženja.
  • Oporočitelj lahko v oporoki določi tudi obveznosti, ki jih ima dedič. Npr. skrb za hišnega ljubljenčka.
  • V primeru, ko oporoka ne obstaja, dedujejo premoženje tisti dediči, ki jih določa zakon. Najprej dedujejo zapustnikovi potomci in njegov zakonec (prvi dedni red). Če teh ni, se upošteva drugi dedni red.
  • Če ni dedičev, premoženje deduje Republika Slovenija.
  • Možna je tudi popolna preprečitev dedovanja zakonskih dedičev z razdedinjenjem.

Če vam jo bo sestavil odvetnik, vas bo to stalo od 240 evrov navzgor. Brezplačno pa bo, če jo boste napisali lastnoročno brez prič.

 

Vrste oporoke

Lastnoročna oporoka mora biti napisana in podpisana lastnoročno. V zakonu ni določeno, na kakšen papir in v katerem jeziku mora biti napisana. Podpis mora biti čitljiv.

Pisna oporoka s pričami mora biti lastnoročno podpisana s strani oporočitelja v prisotnosti dveh prič in hkrati mora biti poleg tudi izjava, da je to njegova/njena oporoka. Na oporoki morata biti tudi lastnoročna podpisa obeh prič. (Priča – mora biti polnoletna oseba, ki zna brati in pisati).

Sodna oporoka - oporočitelj izrazi želje v zvezi z njegovim premoženjem po smrti pred sodiščem in se natančno zapišejo v zapisnik.

Notarska oporoka - oporoko lahko sestavi notar, na podlagi ustne izjave, lahko pa oporoko sestavi oporočitelj sam in jo predloži notarju v  potrditev.

Izredne oporoke - so sestavljene v primeru naravnih nesreč, nenadnega poslabšanja zdravja in podobno. Poznamo vojaško oporoko, oporoko sestavljeno na ladji ali letalu in ustno oporoko (potrebni dve priči).

 

Preden zapišete poslednjo voljo – oporoko, preberite:

Svoje premoženje natančno opišite, da ne pride do nesporazumom ob izvršitvi oporoke. Recimo, če zapuščate nepremičnine, pri vsaki nepremičnini napišite natančno lokacijo, kvadraturo in podatke iz zemljiške knjige (ZK), če je nepremičnina že vpisana. Tudi pri vozilih je najbolje, če napišete znamko, letnik, registracijo ipd. Čim bolj natančno navedite tudi osebe, ki jim želite zapustiti svoje premoženje: točno ime in priimek, rojstni datum in naslov. Priporočamo, da v oporoki navedete tudi imena upravičencev do izplačila zavarovalne vsote, številke zavarovalnih polic in imena zavarovalnic, pri katerih so sklenjene. Navedite tudi ime banke, pri kateri imate najet sef.

 

Spreminjanje ali preklic

Oporočitelj (tisti, ki zapušča svoje imetje) lahko do smrti vedno prekliče svojo oporoko – deloma ali v celoti tako, da poda izjavo v katerikoli obliki, v kateri se po zakonu lahko napravi oporoka. Zato je dobro, če na vsako oporoko napišete datum, ko ste jo napisali, čeprav to ni pogoj za veljavnost oporoke. Pisno oporoko lahko prekličete tako, da jo uničite. Če pozabite uničiti prejšnjo oporoko, bo datum na listini dokazoval, katera je vaša poslednja volja.

 

Kako hraniti oporoko


Če ste napisali oporoko, je smiselno, da jo shranite tako, da jo bodo tisti, ki jim namenjate svoje premoženje, našli, ko bo to potrebno. Najlažje je, če tistim, ki dedujejo po vaši oporoki, poveste, da ste napisali oporoko in kje jo hranite. Lahko pa jo shranite v sef ali pri notarju ali odvetniku. Take oporoke bodo vpisane v Centralni register oporok (vpis stane okrog 50 €).

 

Primer lastnoročne oporoke

 

Zadeva: Moja oporoka

Spodaj podpisani Ivan Kranjski, rojen 9. januarja 1950 v Slovenski Bistrici, pri polni zavesti, ne da bi bila pod vplivom sile, grožnje ali zvijače, izjavljam svojo oporočno voljo in za primer svoje smrti določam, da se moje premoženje razdeli v skladu z mojo voljo, ki je zapisna spodaj:

Svoji ženi Antoniji, roj. 11. maja 1945, zapuščam hišo v Ljubljani (naslov in podatki iz zemljiške knjige - ZK ). Poleg tega ji zapuščam njivo svojih pokojnih staršev v Slovenski Bistrici (naslov domačije, podatki iz ZK), ki naj jo po moji smrti proda in kupnino potroši po svoji presoji. Pripadejo naj ji tudi vse točke vzajemnega sklada KD Galileo, ki so ob izvršitvi oporoke vpisane na moje ime.

Svojemu sinu Petru, roj. 26. oktobra 1971, zapuščam dvosobno stanovanje v Ljubljani (naslov, podatki iz ZK). Zapuščam mu tudi vse avtomobile, ki bodo v trenutku izvršitve oporoke registrirani na moje ime. Poleg tega naj dobi Peter tudi uro (znamka, starost), ki sem jo podedoval od očeta in je bila prej last mojega deda.

Svojemu najboljšemu prijatelju Tonetu Petku, roj. 16. septembra 1950 v Kopru, zapuščam svojo numizmatično zbirko (139 kovancev in 218 bankovcev), ki je shranjena v sefu pri Novi KBM (podatki o sefu).

Ves denar na računih, ki se glasijo na moje ime in bodo ob izvršitvi te oporoke na mojih računih pri NKBM in Probanki (številke vseh računov), naj si moja žena Antonija in moj sin Peter razdelita tako, da bo moji ženi pripadlo 75 odstotkov vsega denarja, sinu pa 25 odstotkov.

Datum : ( dan, mesec, leto)

Podpis: Ivan Kranjski

---------------------

Koristne povezave:

zakonodaja.gov.si

www.odv-zb.si

http://www.odv-zb.si

www.informiran.si

------------